แผนงบประมาณ แนวทางการดำเนินงาน และการจัดทำแผนและรายงานผลการดำเนินงานโครงการและกิจกรรม ภายใต้งบประมาณค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงระบบการจัดการน้ำ ปี2564

  • รายละเอียดแผนงงบประมาณประจำปี พ.ศ.2564   (ดาวน์โหลดเอกสาร)
  • แบบจัดทำแผน/รายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งวดที่ 1 (เอกสาร google Sheet ) 
  • รายงานแผนผลการจัดโครงการประชุม เปิดเวทีประชาคม อบรม สัมมนา และดูงาน ตามแผนงบประมาณค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงระบบการจัดการน้ำและพัฒนาองค์กรผู้ใช้น้ำ (เอกสาร google Sheet)
  • รายละเอียดแผนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งวดที่ 1 (เอกสาร google Sheet)
  • รายงานแผนผลการจัดโครงการประชุม เปิดเวทีประชาคม อบรม สัมมนา และดูงาน ตามแผนงบประมาณค่าใช้จ่ายในการพัฒนาองค์กรผู้ใช้น้ำชลประทานในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (เอกสาร google Sheet)
  • แบบฟอร์มติดตามการมีส่วนร่วมการบริหารจัดการน้ำรายโครงการ แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมผลผลิตที่ 1 การจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายอื่น ค่าใช้จ่ายเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมการบริหารจัดการน้ำชลประทาน (เอกสาร google Sheet)
  • แบบจัดทำแผน/รายงานผลการดำเนินงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เอกสาร google Sheet)
  • แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (เอกสาร google Sheet)