โครงการศึกษาความเหมาะสมและประเมินผล​กระทบสิ่งแวดล้อม อ่างเก็บน้ำห้วยสะดวงใหญ่อันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดเพชรบูรณ์​

  • วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.30 น. นายนิพนธ์ เรืองศักดิ์ ผู้อำนวยการส่วนส่งเริมการมีส่วนร่วมด้านพัฒนาแหล่งน้ำ เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นโครงการศึกษาความเหมาะสมและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมอ่างเก็บน้ำห้วยสะดวงใหญ่อันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีนายศิวัช ฟูบินทร์ นายอำเภออำเภอหล่มสัก เป็นประธาน และมีหน่วยงานท้องถิ่น โครงการชลประทานในพื้นที่ ประชาชนผู้มีส่วนได้เสีย ร่วมประชุมรับฟังและแสดงความคิดเห็นฯ ณ อาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิบุญ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์