การจัดทำแนวทางการดำเนินงานโครงการซ่อมแซมบำรุงรักษาอาคารชลประทานตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน (1 โครงการ 1 ล้านบาท) ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

วันที่ 30 ธันวาคม 2563 นายวิวัฒน์ มณีอินทร์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยนายธีระพล ตั๊งสมบุญ ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา และเจ้าหน้าที่กรมชลประทาน เข้าร่วมประชุมการจัดทำแนวทางการดำเนินงานโครงการซ่อมแซมบำรุงรักษาอาคารชลประทานตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน (1 โครงการ 1 ล้านบาท) ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ ห้องประชุมกรมชลประทาน #กองส่งเสริมการมีส่วนร่องของประชาชน