เตรียมความพร้อมในการจัดประชุมการรับฟังความคิดเห็นในการจัดตั้งคณะกรรมการร่วมเพื่อแก้ไขปัญหาข้อขัดแย้งเกี่ยวกับโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ

  • วันที่ 1 ธันวาคม 2563 เวลา 13.30 น. นายนิพนธ์ สนั่นเรืองศักดิ์ ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านพัฒนาแหล่งน้ำ เข้าร่วมประชุมหารือเตรียมความพร้อมในการจัดประชุมการรับฟังความคิดเห็นในการจัดตั้งคณะกรรมการร่วมเพื่อแก้ไขปัญหาข้อขัดแย้งเกี่ยวกับโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ  จำนวน 4 โครงการ ในวันที่ 16 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์สมคิด ชัยเพชร รองอธิการบดีประจำวิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิงหา จุงศิริ อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่ อาจารย์สุทธิกาญจน์ แก้วคงบุญ อาจารย์คณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่ ว่าที่ร้อยตรีศุภชัย ทองเพ็ง นักวิชาการศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวิชัยเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่ และเจ้าหน้าที่สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 10 ได้เข้าร่วมหารือ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่ ด้วย #กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน