โครงการเพิ่มประสิทธิภาพคณะกรรมการจัดการชลประทาน (JMC) ลุ่มน้ำลำเชียงไกรตอนบน

  • วันที่ 1 ธันวาคม 2563 นายสรายุทธ อิ่มใจ ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านบริหารจัดการน้ำ และเจ้าหน้าที่กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลเพื่อประกอบการประชุมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพคณะกรรมการจัดการชลประทาน (JMC) ลุ่มน้ำลำเชียงไกรตอนบน ณ อ่างเก็บน้ำลำเชียงไกรตอนบน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา #กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน