กสช. ทดสอบระบบออนไลน์เพื่อเตรียมความพร้อมการตรวจประเมินระดับพื้นที่ ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Application

  • วันที่ 25 มกราคม 2564 นายสรายุทธ อิ่มใจ ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านบริหารจัดการน้ำ และนางสาวพัชราภรณ์ ขาวโต ทำหน้าที่ฝ่ายเลขาฯ การคัดเลือกสถาบันเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทานดีเด่น ทำการทดสอบระบบออนไลน์เพื่อเตรียมความพร้อมการตรวจประเมินระดับ พื้นที่ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Application ในวันที่ 27 ม.ค. 64 โดยมีผู้เข้าร่วมเป็นเจ้าหน้าที่สำนักงานชลประทานที่ 2 สำนักงานชลประทานที่ 15 สำนักงานชลประทานที่ 16 และสำนักงานชลประทานที่ 17