งบประมาณค่าใช้จ่ายตามแนวทาง RID No.1 Express ประเด็นที่ 5 เร่งรัดการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำชลประทาน คณะกรรมการจัดการชลประทาน และอาสาสมัครชลประทานให้เต็มพื้นที่ชลประทาน

  • แผนการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำชลประทาน (กลุ่มพื้นฐาน) ให้เต็มพื้นที่ชลประทาน ตามแนวทาง RID No.1 Express 2020 ของโครงการชลประทานขนาดกลาง (เอกสาร google sheet) 
  • แผนการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำชลประทาน (กลุ่มพื้นฐาน) ให้เต็มพื้นที่ชลประทาน ตามแนวทาง RID No.1 Express 2020 ของโครงการชลประทานขนาดใหญ่ (เอกสาร google sheet)
  • แผนการจัดตั้งกลุ่มบริหารการใช้น้ำชลประทาน โครงการชลประทานขนาดเล็กอันเนื่องมาพระราชดำริ (เอกสาร google Sheet)