กสช. ร่วมประชุมแนวทางการดำเนินงานด้านองค์กรผู้ใช้น้ำ ตามเป้าหมาย RID No.1

วันที่ 3 มีนาคม 2564 เวลา 9.30 น. นายวิวัฒน์ มณีอินทร์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน พร้อมด้วยนายสรายุทธ อิ่มใจ ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านบริหารจัดการน้ำและ นายพรชัย ทองดีมีสุขผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์ ร่วมประชุมแนวทางการดำเนินงานด้านองค์กรผู้ใช้น้ำ ตามเป้าหมาย RID No.1 ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Application) ร่วมกับ ผจบ.ชป.1-17 และ สพ.ชป.1-17 เพื่อสร้างความเข้าใจในแนวทางการดำเนินงาน ตามกฎกระทรวง องค์กรผู้ใช้น้ำ พ.ศ.2564 แนวทางการดำเนินงานอาสาสมัครชลประทาน (เพิ่มเติม) และแผนงานประกอบการพิจารณาเสนอขอจัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายตามแนวทาง RID No.1 Express ประเด็นที่ 5 เร่งรัดการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำชลประทาน คณะกรรมการจัดการชลประทาน และอาสาสมัครชลประทานให้เต็มพื้นที่ชลประทาน ณ ห้องประชุมกองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน กรมชลประทาน #กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน #ส่วนส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านบริหารจัดการน้ำ