การดำเนินการโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการมีส่วนร่วมเพื่อการจัดตั้ง คณะกรรมการจัดการชลประทาน (JMC) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ปีที่1) ระดับลุ่มน้ำลำเชียงไกร (ตอนบน)

วันที่ 1 มีนาคม 2564
นายสรายุทธ อิ่มใจ ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านบริหารจัดการน้ำ กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน นายอธิวัฒน์ ธนวุฒิศิรวัชร หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน โครงการชลประทานนครราชสีมา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมประชุมครั้งที่ 2 เพื่อจัดทำรายละเอียดการดำเนินการโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการมีส่วนร่วมเพื่อการจัดตั้ง คณะกรรมการจัดการชลประทาน (JMC) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ปีที่1) ระดับลุ่มน้ำลำเชียงไกร (ตอนบน) จังหวัดนครราชสีมา การลงเวที จำนวน 25 ครั้ง ณ ห้องประชุมโครงการชลประทานนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา #กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน