การดำเนินงานโครงการโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการมีส่วนร่วมเพื่อการจัดตั้งคณะกรรมการจัดการชลประทาน (JMC) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระดับลุ่มน้ำลำเชียงไกร (ตอนบน)

  • วันที่ 8 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายสรายุทธ อิ่มใจ ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านบริหารจัดการน้ำ นายอธิวัฒน์ ธนวุฒิศิรวัชร หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน โครงการชลประทานนครราชสีมา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน และเจ้าหน้าที่ โครงการชลประทานนครราชสีมา เข้าร่วมชี้แจง การดำเนินงานโครงการโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการมีส่วนร่วมเพื่อการจัดตั้งคณะกรรมการจัดการชลประทาน (JMC) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระดับลุ่มน้ำลำเชียงไกร (ตอนบน) โดยมีนายสมชาย จันอินทร์ปลัดอาวุโสอำเภอเทพารักษ์ และนายวิสิทธิ์ พิทยาภรณ์ ส.ส. เข้าร่วมรับฟังเพื่อรับทราบการดำเนินงานและให้ข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเทพารักษ์ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา #กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน