รายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดระดับสำนัก/กอง กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

  •  ผลตัวชี้วัดระดับสำนัก/กอง กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564) [ดูข้อมูล]
  •  ผลตัวชี้วัดระดับสำนัก/กอง กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน รอบ 7 เดือน (1 ตุลาคม 2563 – 30 เมษายน 2564)             [ดูข้อมูล]
  •  ผลตัวชี้วัดระดับสำนัก/กอง กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน รอบ 8 เดือน (1 ตุลาคม 2563 – 31 พฤษภาคม 2564) [ดูข้อมูล]
  •  ผลตัวชี้วัดระดับสำนัก/กอง กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน รอบ 9 เดือน (1 ตุลาคม 2563 – 30 มิถุนายน 2564) [ดูข้อมูล]
  •  ผลตัวชี้วัดระดับสำนัก/กอง กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน รอบ 10 เดือน (1 ตุลาคม 2563 – 31 กรกฎาคม 2564) [ดูข้อมูล]
  •  ผลตัวชี้วัดระดับสำนัก/กอง กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน รอบ 11 เดือน (1 ตุลาคม 2563 – 31 สิงหาคม 2564) [ดูข้อมูล]
  •  ผลตัวชี้วัดระดับสำนัก/กอง กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564)