เอกสารประกอบการประชุมแนวทางการส่งเสริมกลุ่มผู้ใช้น้ำชลประทานเข้าจดทะเบียนก่อตั้งองค์กรผู้ใช้น้ำ

  • แนวทางการส่งเสริมกลุ่มผู้ใช้น้ำชลประทานเข้าจดทะเบียนก่อตั้งองค์กรผู้ใช้น้ำ [เอกสาร PDF]
  • องค์กรผู้ใช้น้ำสร้างการมีส่วนร่วมบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ..มิติใหม่ [เอกสาร googlesheet]
  • แนวทางการส่งเสริมกลุ่มผู้ใช้น้ำชลประทานเข้าจดทะเบียนก่อตั้งองค์กรผู้ใช้น้ำ (เอกสารประกอบการประชุม) [เอกสาร Google Sheet]