แนวทางการดำเนินงานตัวชี้วัดกองส่งเสริมกาีมีส่วนร่วมของประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

  • รายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดระดับสำนัก/กอง ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบระยะเวลา 6 เดือน (1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564) [ดูข้อมูล]
  • ตัวชี้วัด กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ดูข้อมูล File .Doc]
  • ตัวชี้วัด กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ดูข้อมูล File PDF]
  • แนวทางการดำเนินงานตัวชี้วัดสำนัก/กอง สำนักงานชลประทานที่ ๑-๑๗ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ [ดูข้อมูล]
  • แบบฟอร์มต่างๆในการรายงานผลชป 12-14 [โหลดแบบฟอร์ม]
  • ผลตัวชี้วัดกองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน [ดูข้อมูล]