การดำเนินงานโครงการโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการมีส่วนร่วมเพื่อการจัดตั้งคณะกรรมการจัดการชลประทาน (JMC) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระดับลุ่มน้ำลำเชียงไกร (ตอนบน)

วันที่ 8 มีนาคม 2564 เวลา 13.00 น. นายสรายุทธ อิ่มใจ ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านบริหารจัดการน้ำ
นายอธิวัฒน์ ธนวุฒิศิรวัชร หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน โครงการชลประทานนครราชสีมา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน และเจ้าหน้าที่โครงการชลประทานนครราชสีมา เข้าร่วมชี้แจง
การดำเนินงานโครงการโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการมีส่วนร่วมเพื่อการจัดตั้งคณะกรรมการจัดการชลประทาน (JMC) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระดับลุ่มน้ำลำเชียงไกร (ตอนบน) โดยมีนายไพฑูรย์ มหาชื่นใจ นายอำเภอด่านขุนทด
เข้าร่วมรับฟังเพื่อรับทราบการดำเนินงานและให้ข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอด่านขุนทด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา