โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการเตรียมความพร้อมยุวชลกรภายใต้โครงการเมล็ดพันธ์สู่ศาสตร์แห่งแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วันที่ 6 – 7 มีนาคม 2564 นายสรายุทธ อิ่มใจ ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน นายรสุ สืบสหการ ผู้อำนวยการส่วนถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมการชลประทาน สถาบันพัฒนาการชลประทาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน และเจ้าหน้าที่สถาบันพัฒนาการชลประทาน ได้ดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการเตรียมความพร้อมยุวชลกรภายใต้โครงการเมล็ดพันธ์สู่ศาสตร์แห่งแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 -ม.6) สายวิทย์ฯ-คณิต เพื่อเข้าใจหลักการชลประทานเบื้องต้นและเข้าใจในโครงการเมล็ดพันธุ์สู่ศาสตร์แห่งแผ่นดิน ซึ่งผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมนี้มีสิทธ์เข้ารับการคัดเลือกผ่านระบบ TCAS เพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญา วิศวกรรมโยธา – ชลประทาน ณ วิทยาลัยการชลประทาน ได้รับทุนการศึกษา 4 ปี (ตามเงื่อนไขที่กำหนด) โดยทั้งนี้มีนายชัยยะ พึ่งโพธิ์สภ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการชลประทาน ได้ให้โอวาทและสร้างขวัญกำลังใจในการศึกษาต่อในวิทยาลัยการชลประทานแก่นักเรียนที่เข้ารับการฝึกอบรม ณ โรงแรมเลอ แคสเซีย อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น