การประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 2 โครงการศึกษาความเหมาะสมเพื่อบรรเทาอุทกภัย จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 30 มิถุนายน 2564 เวลา 9.30 น.
นายวิวัฒน์ มณีอินทร์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน มอบให้นายนิพนธ์ สนั่นเรืองศักดิ์ ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านพัฒนาแหล่งน้ำ กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 2 โครงการศึกษาความเหมาะสมเพื่อบรรเทาอุทกภัย จังหวัดอุบลราชธานี ในรูปแบบ(online) ณ กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน กรมชลประทาน สามเสน