การศึกษาโครงการศึกษาความเหมาะสมปรับปรุงโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง จังหวัดกำแพงเพชร (Online)

วันที่ 6 สิงหาคม 2564 นายวิวัฒน์ มณีอินทร์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน มอบให้นายนิพนธ์ สนั่นเรืองศักดิ์ ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านพัฒนาแหล่งน้ำ กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน เข้าร่วมการแถลงข่าวผลการศึกษาโครงการศึกษาความเหมาะสมปรับปรุงโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง จังหวัดกำแพงเพชร (Online) โดยมี นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีกรมชลประทาน เป็นผู้แถลงข่าวผลการศึกษาโครงการฯ และกล่าวต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยมีผู้เกี่ยวข้องจากสำนักบริหารโครงการ สำนักงานชลประทานที่ 4 ผู้อำนวยการโครงการชลประทานสุโขทัย เข้าร่วมการแถลงข่าวในครั้งนี้ การจัดกิจกรรมระหว่างคณะสื่อมวลชนกับผู้บริหารกรมชลประทาน มีเป้าหมายให้สื่อมวลชนได้เห็นถึงความสำคัญและความจำเป็นของงานชลประทานในด้านพัฒนาแหล่งน้ำ รวมถึงมีความเข้าใจในกระบวนการศีกษาฯ และเป็นสื่อกลางในการนำข้อมูลข่าวสารไปยังประชาชนได้รับทราบและมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง