ประกาศรางวัลองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษชน ประจำปี 2564 ในรูปแบบออนไลน์

วันที่ 29 กันยายน 2564 เวลา 08.30 น. นายวิวัฒน์ มณีอินทร์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน มอบให้นายนิพนธ์ สนั่นเรืองศักดิ์ ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านพัฒนาแหล่งน้ำ กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นตัวแทนกรมชลประทาน เข้าร่วมงานประกาศรางวัลองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษชน ประจำปี 2564 ในรูปแบบออนไลน์ วัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อมอบรางวัลองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษชนให้กับองค์กรภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคธุรกิจ วิสาหกิจเพื่อสังคม และภาคประชาสังคม ที่ผ่านการคัดเลือก รวมถึงยังเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และประโยชน์จากการนำหลักสิทธิมานุษยชนมาปรับใช้ในการดำเนินงานขององค์กรประเภทต่างๆ ด้วย #การมีส่วนร่วมด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ #กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน #กรมชลประทาน