โครงการฝึกอบรม หลักสูตร กระบวนการเรียนรู้และการดำเนินงานด้านบริหารจัดการน้ำแบบมีส่วนร่วม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในรูปแบบออนไลน์

วันที่ 6 กันยายน 2564 กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ได้จัดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร กระบวนการเรียนรู้และการดำเนินงานด้านบริหารจัดการน้ำแบบมีส่วนร่วม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในรูปแบบออนไลน์ ซึ่งกำหนดจัดระหว่างวันที่ 6-9 กันยายน 2564 ประกอบด้วย 7 หลักสูตรย่อยดังนี้
1.หลักสูตร การเสริมสร้างความเข็มแข็งคณะกรรมการจัดการชลประทาน (JMC)
2.หลักสูตร การดำเนินงานด้านอาสาสมัครชลประทาน
3.หลักสูตร การจัดตั้งองค์กรผู้ใช้น้ำชลประทาน
4.หลักสูตร เครื่องมือการมีส่วนร่วมในงานชลประทาน
5.หลักสูตร การออกแบบเวทีการมีส่วนร่วมในงานชลประทาน
6.หลักสูตร การจัดการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ
7.หลักสูตร การคลี่คลายความขัดแย้งเบื้องต้น
โดยมีนายวิวัฒน์ มณีอินทร์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นผู้กล่าวเปิดโครงการฝึกอบรมดังกล่าว และนายสรายุทธ อิ่มใจ ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านบริหารจัดการน้ำเป็นผู้บรรยายให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่กรมชลประทาน