โครงการศึกษาความเหมาะสมโครงการปรับปรุงโครงการชลประทานในลุ่มน้ำน้อย จังหวัดชัยนาท จังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดอ่างทอง จังหวัดพระนครศรีอยุทธยา

วันที่ 14 กันยายน 2564 นายวิวัฒน์ มณีอินทร์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน มอบให้นายนิพนธ์ สนั่นเรืองศักดิ์ ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านพัฒนาแหล่งน้ำ กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน เข้าร่วมการประชุมพิจารณารายงานความก้าวหน้า ฉบับที่ 2 โครงการชลประทานในลุ่มน้ำน้อย โดยมี นายปรัชญา ฉายวัฒนา ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมโยธา กรมชลประทาน เป็นประธานและกล่าวเปิดการประชุม มีสำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายางมณี ผักไห่ บรมธาตุ และชัณสูตร หน่วยงานราชการในพื้นที่ มีผู้เข้าร่วมการประชุมรวม 43 คน เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้