โครงการศึกษาความเหมาะสมผลกระทบสิ่งแวดล้อมประตู​ระบายน้ำแม่วัง จังหวัดลำปาง Online Conference

วันศุกร์ที่ 17 กันยายน 2564 เวลา 10.30 น. นายวิวัฒน์ มณีอินทร์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน มอบให้นายนิพนธ์ สนั่นเรืองศักดิ์ ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านพัฒนาแหล่งน้ำ กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน เข้าร่วม ประชุมชี้แจงและแนะนำโครงการศึกษาความเหมาะสมผลกระทบสิ่งแวดล้อมประตู​ระบายน้ำแม่วัง จังหวัดลำปาง Online Conference โดยมีสำนักบริหารโครงการ เป็นผู้ดำเนินรายการเปิดการประชุม พร้อมกรรมการดูแลกำกับงานจ้างที่ปรึกษาด้านวิชาการและเทคนิค เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ #การมีส่วนร่วมด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ #กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน #กรมชลประทาน