โครงการศึกษาความเหมาะสมและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม อาคารบังคับน้ำใน แม่น้ำจันทบุรี จ. จันทบุรี Online Conference

วันที่ 17 กันยายน 2564 เวลา 13.30 น. นายวิวัฒน์ มณีอินทร์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน มอบให้นายนิพนธ์ สนั่นเรืองศักดิ์ ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านพัฒนาแหล่งน้ำ กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน เข้าร่วม ประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 2 ของโครงการศึกษาความเหมาะสมและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม อาคารบังคับน้ำใน แม่น้ำจันทบุรี จ. จันทบุรี Online Conference เวทีที่ 2 ฝายท่าหลวงบน ต.ท่าหลวง อ.มะขาม พร้อมด้วย นายยกเทศมนตรี นายดิลก บัวเกิด บ้านท่าหลวงบน ตำบลท่าหลวง อำเภอมะขาม จ.จันทบุรี เป็นประธานฝ่ายชุมชนเข้าร่วมนำ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พี่น้องประชาชน และผู้เกี่ยวข้อง พร้อมกรรมการดูแลกำกับงานจ้างที่ปรึกษาด้านวิชาการและเทคนิค เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ #การมีส่วนร่วมด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ #กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน #กรมชลประทาน