โครงการศึกษาความเหมาะสมการพัฒนาแหล่งน้ำลำน่้ำห้วยน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี หนองคาย Online Conference

วันที่ 23 กันยายน 2564 เวลา 13.00 น. นายวิวัฒน์ มณีอินทร์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน มอบให้นายนิพนธ์ สนั่นเรืองศักดิ์ ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านพัฒนาแหล่งน้ำ กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน เข้าร่วมประชุมปฐมนิเทศ โครงการศึกษาความเหมาะสมการพัฒนาแหล่งน้ำลำน่้ำห้วยน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี หนองคาย Online Conference โดยมีสำนักบริหารโครงการเป็นผู้ดำเนินรายการเปิดการประชุมพร้อมกรรมการดูแลกำกับงานจ้างที่ปรึกษาด้านวิชาการและเทคนิค เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้จำนวน 11 ท่าน #การมีส่วนร่วมด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ #กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน #กรมชลประทาน