การศึกษาความเหมาะสมฉบับสุดท้ายและรายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นอุทกภัย คลองถลาง จังหวัดภูเก็ต

วันที่่ 15 ตุลาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายวิวัฒน์ มณีอินทร์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนมอบให้นายนิพนธ์ สนั่นเรืองศักดิ์ ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านพัฒนาแหล่งน้ำ กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน เข้าร่วมประชุมการพิจารณารายงานการศึกษาความเหมาะสมฉบับสุดท้ายและรายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นอุทกภัย คลองถลาง จังหวัดภูเก็ต