การพิจารณารายงานฉบับร่างโครงการปรับปรุงท่าโบสถ์ จังหวัดชัยนาท Join Zoom Meeting

วันที่ 27 ตุลาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายวิวัฒน์ มณีอินทร์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน มอบให้นายนิพนธ์ สนั่นเรืองศักดิ์​ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านพัฒนาแหล่งน้ำ กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน เข้าร่วมประชุมการพิจารณารายงานฉบับร่างโครงการปรับปรุงท่าโบสถ์ จังหวัดชัยนาท
Join Zoom Meeting โดยมี​ นายเกื้อศักดิ์ ทาทอง ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมโยธา(ด้านวางแผน) เป็นประธาน และมีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมพิจารณารายงานในครั้งนี้ #การมีส่วนร่วมด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ #กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน #กรมชลประทาน