โครงการศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นอ่างเก็บน้ำแม่ลาว ตำบลแม่ลาว อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา ประเด็นหารือ Online Conference

วันที่่ 4 ตุลาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายวิวัฒน์ มณีอินทร์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน มอบให้นายนิพนธ์ สนั่นเรืองศักดิ์ ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านพัฒนาแหล่งน้ำ กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน เข้าร่วม ประชุม โครงการศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นอ่างเก็บน้ำแม่ลาว ตำบลแม่ลาว อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา ประเด็นหารือ Online Conference โดยมีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและคณะกรรมการดูแลกำกับงานที่ปรึกษาด้านวิชาการ โดยที่ปรึกษาแจ้งปัญหาอุปสรรคระหว่างการศึกษาโครงการ ฯ ผลของการประชุม นัดลงพื้นที่ภายในเดือนตุลาคมนี้ #การมีส่วนร่วมด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ #กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน #กรมชลประทาน