โครงการศึกษาความเหมาะสมการบรรเทาอุทกภัยลำน้ำยังและลำน้ำชีตอนล่าง จังหวัดยโสธร จังหวัดร้อยเอ็ด ณ ห้องอมราวดี 1 โรงแรมเดอะ​กรีนปาร์ค​แกรนด์​ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

วันที่่ 7 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30 น. นายวิวัฒน์ มณีอินทร์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน มอบให้นายนิพนธ์ สนั่นเรืองศักดิ์ ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านพัฒนาแหล่งน้ำ กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน เข้าร่วม ประชุมปฐมนิเทศ โครงการศึกษาความเหมาะสมการบรรเทาอุทกภัยลำน้ำยังและลำน้ำชีตอนล่าง จังหวัดยโสธร จังหวัดร้อยเอ็ด ณ ห้องอมราวดี 1 โรงแรมเดอะ​กรีนปาร์ค​แกรนด์​ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร โดยนายสุวัฒน์​ เข็มเพชร รองผู้ว่าฯจังหวัดยโสธรเป็นประธาน กล่าวต้อนรับโดย นายสิทธิ​พงษ์ กระทอง ผู้อำนวยการโครงการชลประทาน​ยโสธร​ มีหน่วยงานราชการ สื่อมวลชน และประชาชาชนในพื้นที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์​เพื่อประชาสัมพันธ์​โครงการและแนวทาง-ขั้นตอนการศึกษาโครงการ และรับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะจากผู้ร่วมเข้าประชุมเพื่อนำมาปรับปรุงแนวทางการศึกษาโครงการให้เหมาะสม #การมีส่วนร่วมด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ #กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน #กรมชลประทาน