โครงการศึกษาความเหมาะสมการบรรเทาอุทกภัยลำน้ำยังและลำน้ำชีตอนล่าง จังหวัดยโสธร จังหวัดร้อยเอ็ด

วันที่่ 6 ตุลาคม 2564 เวลา 09.15 น. นายวิวัฒน์ มณีอินทร์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน มอบให้นายนิพนธ์ สนั่นเรืองศักดิ์ ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านพัฒนาแหล่งน้ำ กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน เข้าร่วม ประชุมปฐมนิเทศ โครงการศึกษาความเหมาะสมการบรรเทาอุทกภัยลำน้ำยังและลำน้ำชีตอนล่าง จังหวัดยโสธร จังหวัดร้อยเอ็ด ณ ห้องประดับเงินและห้องประดับทอง โรงแรมเพชรด์การ์เด้น จังหวัด ร้อยเอ็ด โดยนายชนาส ชัชวาลวงศ์ รองผู้ว่าฯจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธาน กล่าวต้อนรับโดย นายจิรศักดิ์ มงคลสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทาน​ร้อยเอ็ด มีหน่วยงานราชการ สื่อมวลชน และประชาชาชนในพื้นที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์​เพื่อประชาสัมพันธ์​โครงการและแนวทาง-ขั้นตอนการศึกษาโครงการ และรับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะจากผู้ร่วมเข้าประชุมเพื่อนำมาปรับปรุงแนวทางการศึกษาโครงการให้เหมาะสม #การมีส่วนร่วมด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ #กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน #กรมชลประทาน