ประชุมสัมมนารับฟังความคิดเห็นของประชาชน ปัจฉิมนิเทศโครงการศึกษาความ​เหมาะสมและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม อาคารบังคับน้ำในแม่น้ำจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

ระหว่างวันที่ 16 และ 17 พฤศจิกายน 2564 นายวิวัฒน์ มณีอินทร์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน มอบให้นายนิพนธ์ สนั่นเรืองศักดิ์ ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านพัฒนาแหล่งน้ำ กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน เข้าร่วมประชุมสัมมนารับฟังความคิดเห็นของประชาชน ปัจฉิมนิเทศโครงการศึกษาความ​เหมาะสมและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม อาคารบังคับน้ำในแม่น้ำจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี โดยมีการจัดประชุมทั้งหมด 3 เวที
การประชุมเวทีที่ 1 วันที่ 16 พฤศจิการยน 2564 เวลา 08.30 น. – 12.00 น. ณ ศาลาเอนกประสงค์วัดแตงเม ตำบลวังแซ้ม อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี ได้รับเกียรติจากนายวีระ พวงภู่ นายอำเภอมะขาม เป็นประธานในการประชุมสัมมนารับฟังความคิดเห็นของประชาชน
การประชุมเวที ที่ 2 วันที่ 16 พฤศจิการยน 2564 เวลา 13.30 น. – 16.30 น. ณ ศาลาวัดท่าหลวงบน ตำบลท่าหลวง อำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรี ได้รับเกียรติจากนายนวพันธุ์ เที่ยงเจริญ ปลัดอำเภอมะขาม เป็นประธานในการประชุมสัมมนารับฟังความคิดเห็นของประชาชน
การประชุมเวที ที่ 3 วันที่ 17 พฤศจิการยน 2564 เวลา 08.30 น. – 12.00 น ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดจันทบุรี ได้รับเกียรติจากนางสาวฐิติลักษณ์ คำพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในการประชุมสัมมนารับฟังความคิดเห็นของประชาชน
ในการประชุมสมุมนารับฟังความคิดเห็นของประชาชนในครั้งนี้ ได้รับความสนใจ ความร่วมมือกับส่วนราชการท้องถิ่น ประชาชนในพื้นที่ และสื่อจากท้องถิ่นให้ความสนใจและติดตาม ทั้งในระบบ online การดำเนินการที่ผ่านมา กรมชลประทานได้เน้นการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียกับโครงการในทุกภาคส่วนโดยเฉพาะตำบลวังแซ้ม ตำบลท่าหลวง ตำบลมะขาม จังหวัดจันทบุรี เพื่อรับฟังปัญหา ข้อมูลความคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่อผลการศึกษาของโครงการ #การมีส่วนร่วมด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ #กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน #กรมชลประทาน