ลงพื้นที่เก็บข้อมูลการดำเนินการแก้ไข ปัญหาการดูดตะกอนเลน ในเขตชุมชนแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 นายสรายุทธ อิ่มใจ ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านบริหารจัดการน้ำ #กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน พร้อมเจ้าหน้าที่ สสบ.สช. ร่วมกับ นายนคร อาวรณ์ สบ.1 #โครงการชลประทานสมุทรสงคราม นายสาธิต สันหมุน สบ.2 #โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งขวา พร้อมด้วยนายปัญญา โตกทอง ประธาน #คณะกรรมการจัดการชลประทาน ตำบล #แพรกหนามแดง และคณะ และนายชัยวัฒน์ วิเศษการ ผู้อำนวยการกลุ่มงาน #ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมหารือ ติดตามและลงพื้นที่เก็บข้อมูลการดำเนินการแก้ไข #ปัญหาการดูดตะกอนเลน ในเขตชุมชนแพรกหนามแดง เพื่อหาแนวทางแก้ไข วิธีการปฏิบัติการติดตาม และประเมินผลภายใต้แผนการดำเนินการแก้ไขปัญหาตะกอนเลน ตามข้อสั่งการของ ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีฝ่ายบำรุงรักษา กรมชลประทาน (ประธานคณะทำงานแก้ไขปัญหาตะกอนการดูดตะกอนเลนในเขตชุมชนแพรกหนามแดง ) ต่อไป