โครงการศึกษาความเหมาะสมและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม อาคารบังคับน้ำในแม่น้ำจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี ด้วยระบบ Video Conferance

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.30 น. นายวิวัฒน์ มณีอินทร์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน มอบให้นายนิพนธ์ สนั่นเรืองศักดิ์​ ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านพัฒนาแหล่งน้ำ กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน เข้าร่วมประชุม โครงการศึกษาความเหมาะสมและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม อาคารบังคับน้ำในแม่น้ำจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี ในหัวข้อเรื่องพิจารณาร่างรายงานฉบับสุดท้าย (Draft Final Report) ด้วยระบบ
Join Zoom Meeting โดยมี​คณะกรรมการดูแลกำกับงานที่ปรึกษาด้านวิชาการ เข้าร่วมประชุมพิจารณารายงาน #การมีส่วนร่วมด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ #กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน #กรมชลประทาน