โครงการศึกษาความเหมาะสมการบรรเทาอุทกภัยลำน้ำยังและลำน้ำชีตอนล่าง จังหวัดยโสธร และจังหวัดร้อยเอ็ด

ระหว่างวันที่ 11 และ 12 พฤศจิกายน 2564 กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ได้จัดการประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1 โครงการศึกษาความเหมาะสมการบรรเทาอุทกภัยลำน้ำยังและลำน้ำชีตอนล่าง จังหวัดยโสธร และจังหวัดร้อยเอ็ด โดยนายวิวัฒน์ มณีอินทร์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน มอบหมายให้นายนิพนธ์ สนั่นเรืองศักดิ์ ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านพัฒนาแหล่งน้ำ กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน จัดเวทีประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1 โครงการศึกษาความเหมาะสมการบรรเทาอุทกภัยลำน้ำยังและลำน้ำชีตอนล่าง จังหวัดยโสธร และจังหวัดร้อยเอ็ด ทั้งหมด 4 เวที ประกอบด้วย
เวทีที่ 1 จัดที่ว่าการอำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร
เวทีที่ 2 จัดที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร
เวทีที่ 3 จัดที่หอประชุมที่ว่าอำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด
เวทีที่ 4 จัดที่หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนางาม อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
โดยการจัดประชุมกลุ่มย่อยครั้ง 1 โครงการศึกษาความเหมาะสมการบรรเทาอุทกภัยลำน้ำยังและลำน้ำชีตอนล่าง จังหวัดยโสธร และจังหวัดร้อยเอ็ดนี้ ได้รับเกียรติจากนายอำเภอของแต่ละพื้นที่เป็นประธานเปิดการประชุมและมีคณะกรรมการกำกับทางวิชาการ ผู้นำท้องถิ่น และชาวบ้านในแต่ละพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ #การมีส่วนร่วมด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ #กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน #กรมชลประทาน