โครงการศึกษาความ​เหมาะสมปรับปรุงโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าโบสถ์ จังหวัดชัยนาท

วันที่ 17 พฤษจิกายน 2564 เวลา 08.30 น. นายวิวัฒน์ มณีอินทร์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน มอบให้นายนิพนธ์ สนั่นเรืองศักดิ์ ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านพัฒนาแหล่งน้ำ กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน เข้าร่วมประชุมสัมมนารับฟังความคิดเห็นของประชาชน ปัจฉิมนิเทศโครงการศึกษาความ​เหมาะสมปรับปรุงโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าโบสถ์ จังหวัดชัยนาท VDO Conference โดยการประชุมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายสุรศักดิ์ รังรองธานินทร์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานชัยนาท เป็นประธานในการประชุม การดำเนินการที่ผ่านมากรมชลประทานได้เน้นการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียกับโครงการในทุกภาคส่วน เพื่อรับฟังปัญหา ข้อมูลความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อผลการศึกษาของโครงการ #การมีส่วนร่วมด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ #กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน #กรมชลประทาน