ลงพื้นที่รวบรวมข้อมูลการทำงานของเรือดูดตะกอนเลน แก้ไขปัญหาตะกอนเลนในเขตทางน้ำชลประทานชุมชนแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

วันที่ 9 ธันวาคม 2564
ตามที่ กรมชลประทาน ได้แต่งตั้งคณะทำงานแก้ไขปัญหาตะกอนเลนในเขตทางน้ำชลประทานชุมชนแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงครามโดยมี ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีฝ่ายบำรุงรักษา เป็นประธานคณะทำงาน ในฐานะเลขาโดยนายสรายุทธ อิ่มใจ ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านบริหารจัดการน้ำ กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ได้ลงพื้นที่รวบรวมข้อมูลการทำงานของเรือดูดตะกอนเลนเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการวางแผนงานที่จะทดลองการใช้เรือดูดเลนตามแผนการดำเนินงานของคณะทำงานฯ โดยมีนายจารึก เพียกขุนทด หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมที่ 5 สำนักเครื่องจักรกล เป็นผู้ให้ข้อมูล ณ ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 5 สำนักเครื่องจักรกล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา