จัดทำแผนพัฒนาลุ่มน้ำ ครั้งที่ 1 เพิ่มเติม ในเวทีที่ 2 การประชุมกลุ่มย่อยโครงการศึกษาความเหมาะสมการพัฒนาแหล่งน้ำลำน้ำน้ำหมัน จังหวัดเลย

วันที่ 9 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายวิวัฒน์ มณีอินทร์ ผู้อำนวยการก​องส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน มอบให้นายนิพนธ์ สนั่นเรืองศักดิ์ ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านพัฒนาแหล่งน้ำ กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน เข้าร่วมการประชุมในขั้นจัดทำแผนพัฒนาลุ่มน้ำ ครั้งที่ 1 เพิ่มเติม ในเวทีที่ 2 การประชุมกลุ่มย่อยโครงการศึกษาความเหมาะสมการพัฒนาแหล่งน้ำลำน้ำน้ำหมัน จังหวัดเลย โดยมีคณะกรรมการกำกับทางวิชาการ ตัวแทนองค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ และผู้เกี่ยวข้องกับโครงการฯ เข้าร่วมประชุมด้วยระบบ Video Conferance ครั้งนี้ #การมีส่วนร่วมด้านพัฒนาแหล่งน้ำ #กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน #กรมชลประทาน