รายละเอียดแผนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งวดที่ 1 แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

รายละเอียดแผนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งวดที่ 1 แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายอื่น ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาองค์กรผู้ใช้น้ำชลประทานในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ