หารือเตรียมความพร้อมการจัดประชาคมหรือประชาพิจารณ์ กรณีคลองลัดงิ้วราย คลองลัดบางแท่น และคลองลัดบางม่วง เพื่อการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมของแม่น้ำท่าจีน และจังหวัดนครปฐม

วันที่ 22 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายวิวัฒน์  มณีอินทร์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน พร้อมด้วยนายนิพนธ์ สนั่นเรืองศักดิ์ ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านพัฒนาแหล่งน้ำ และเจ้าหน้าที่กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน  เข้าร่วมการประชุมหารือเตรียมความพร้อมการจัดประชาคมหรือประชาพิจารณ์  กรณีคลองลัดงิ้วราย  คลองลัดบางแท่น  และคลองลัดบางม่วง  เพื่อการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมของแม่น้ำท่าจีน  และจังหวัดนครปฐม  พร้อมจังหวัดใกล้เคียงโดยการเร่งรัดการระบายน้ำในแม่น้ำท่าจีนไหลลงสู่ทะเลในช่วงวิกฤตของอุทกภัยในเขตจังหวัดปฐม  โดยมีนายพงศธร  ศิริอ่อน  ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมโยธา (ด้านสำรวจและหรือออกแบบ)  เป็นประธานในการประชุม ในครั้งนี้มีผู้เกี่ยวข้องจากสำนักงานชลประทานที่11 สำนักงานชลประทานที่13  สำนักบริหารโครงการ  สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา  เข้าร่วมด้วย #การมีส่วนร่วมด้านพัฒนาแหล่งน้ำ #กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน  #กรมชลประทาน