โครงการบรรเทาอุทกภัยลุ่มน้ำเพชรบุรีตอนล่าง จังหวัดเพชรบุรี

วันที่ 22 ธันวาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายวิวัฒน์ มณีอินทร์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน มอบให้นายนิพนธ์ สนั่นเรืองศักดิ์ ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านพัฒนาแหล่งน้ำ กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน เข้าร่วมการประชุมด้วยระบบ Video Conference โครงการศึกษาจัดทำแบบจำลองคณิตศาสตร์ นิเวศวิทยาทางทะเลและผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการบรรเทาอุทกภัยลุ่มน้ำเพชรบุรีตอนล่าง จังหวัดเพชรบุรี (Inception Report) เพื่อรับฟังปัญหา ข้อมูล ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่อการดำเนินงานศึกษาและการพัฒนาโครงการฯ เป็นไปตามหลักการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยมีคณะกรรมการกำกับทางวิชาการ หน่วยงาราชการ ผู้เกี่ยวข้องกับโครงการฯ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้
ปัจจุบันโครงการศึกษาฯ อยู่ในขั้นตอนของการศึกษาความเหมาะสม พร้อมทั้งสำรวจและออกแบบเบื้องต้นของโครงการฯ ทั้งนี้ หากโครงการศึกษาฯ แล้วเสร็จ จะช่วยบรรเทาและลดผลกระทบจากปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่อำเภอเมืองเพชรบุรีและพื้นที่ใกล้เคียง