โครงการศึกษาความเหมาะสมการพัฒนาแหล่งน้ำลำน้ำหมัน จังหวัดเลย

ระหว่าง 29 – 30 พฤศจิกายน 2564 นายวิวัฒน์ มณีอินทร์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน มอบให้นายนิพนธ์ สนั่นเรืองศักดิ์ ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านพัฒนาแหล่งน้ำ กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน เข้าร่วมประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 1 โครงการศึกษาความเหมาะสมการพัฒนาแหล่งน้ำลำน้ำหมัน จังหวัดเลย รวม 3 เวที
ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.30 – 12.00 น. ประชุม ณ เทศบาลตำบลด่านซ้าย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย
จากนั้นเวลา 13.30 น. ได้เดินทางไปประชุม ณ ที่ว่าการอำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.30 – 12.00 น. ประชุม ณ องค์การบริหารส่วนตำบลกกสะทอน อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย โดยมีหน่วยงานราชการในโครงการชลประทานจังหวัดเลย และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ #การมีส่วนร่วมด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ #กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน #กรมชลประทาน