โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นจังหวัดขอนแก่น

วันที่ 3 ธันวาคม 2564 เวลา08.30 น. นายวิวัฒน์ มณีอินทร์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน มอบให้นายนิพนธ์ สนั่นเรืองศักดิ์ ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านพัฒนาแหล่งน้ำ กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน เข้าร่วมประชุมปัจฉิมนิเทศโครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นจังหวัดขอนแก่น ณ อาคารอเนกประสงค์ อำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น
จากนั้นเวลา 13.30 น. ได้เดินทางเข้าพื้นที่เพื่อดูจุดที่จะสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยจระเข้ หมู่ 10 บ้านโนนสวรรค์ ตำบลเมืองเก่าพัฒนา อำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่นโดยมีหน่วยงานราชการ ที่เกี่ยวข้อง และประชาชนผู้มีส่วนได้เสียในพื้นที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ #การมีส่วนร่วมด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ #กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน #กรมชลประทาน