โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำงาว จังหวัดลำปาง

วันที่ 9 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายวิวัฒน์ มณีอินทร์ ผู้อำนวยการก​องส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน มอบให้นายนิพนธ์ สนั่นเรืองศักดิ์ ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านพัฒนาแหล่งน้ำ กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน เข้าร่วมประชุมร่างรายงานฉบับสุดท้าย​โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำงาว จังหวัดลำปาง​ ​โดยมีกรรมการและผู้ช่วยเลขาโครงการฯเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ #การมีส่วนร่วมด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ #กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน #กรมชลประทาน