ประเมินระดับพื้นที่ สถาบันเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทานที่ผ่านการคัดเลือกในรอบแรก กลุ่มบริหารการใช้น้ำชลประทานคลองด้วน อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี

วันที่ 14 มกราคม 2565
นายทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีฝ่ายบำรุงรักษา ประธานคณะอนุกรรมการการคัดเลือกสถาบันเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทานดีเด่นและคณะอนุกรรมการฯ ได้ดำเนินการตรวจประเมินระดับพื้นที่ ของสถาบันเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทานที่ผ่านการคัดเลือกในรอบแรก ณ กลุ่มบริหารการใช้น้ำชลประทานคลองด้วน อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว สำนักงานชลประทานที่ 12 เพื่อคัดเลือกสถาบันเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2565 โดยมี นายมนตรี เนียมรอด ผู้อำนวยการส่วนแผนงาน เป็นผู้แทนสำนักงานชลประทานที่ 12 นายชานนท์ เสือพิทักษ์ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงกัน#สำนักงานชลประทานที่12 #กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน #กลุ่มผู้ใช้น้ำ #อาสาสมัครชลประทาน #เครือข่ายข้อมูลน้ำในสภาวะวิกฤต #โครงการประชาสัมพันธ์ผ่านSocialmediaเพื่อการมีส่วนร่วมในงานชลประทาน