ประเมินระดับพื้นที่ สถาบันเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทานที่ผ่านการคัดเลือกในรอบแรก กลุ่มบริหารการใช้น้ำชลประทานระบบท่อบ้านชำตาเรือง อำเภอเขาคิชกุฏ จังหวัดจันทบุรี

วันที่ 18 มกราคม 2565 นายทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีฝ่ายบำรุงรักษา ประธานคณะอนุกรรมการการคัดเลือกสถาบันเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทานดีเด่นและคณะอนุกรรมการฯ มอบหมายให้นายวิวัฒน์ มณีอินทร์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการตรวจประเมินระดับพื้นที่ ของสถาบันเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทานที่ผ่านการคัดเลือกในรอบแรก ณ กลุ่มบริหารการใช้น้ำชลประทานระบบท่อบ้านชำตาเรือง อำเภอเขาคิชกุฏ จังหวัดจันทบุรี ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของ โครงการชลประทานจันทบุรี สำนักงานชลประทานที่ 9 เพื่อคัดเลือกสถาบันเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2565 โดยมี นายวุฒิชัย นรสิงห์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานจันทบุรี และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงกัน #สำนักงานชลประทานที่9 #กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน #กลุ่มผู้ใช้น้ำ #อาสาสมัครชลประทาน #เครือข่ายข้อมูลน้ำในสภาวะวิกฤต #โครงการประชาสัมพันธ์ผ่านSocialmediaเพื่อการมีส่วนร่วมในงานชลประทาน