ประเมินสถาบันเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทานที่ผ่านการคัดเลือกในรอบแรก กลุ่มบริหารการใช้น้ำชลประทานอ่างเก็บน้ำห้วยแฮต อำเภอภูเวียง จังหวัดน่าน

วันที่ 7 มกราคม 2565 นายทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีฝ่ายบำรุงรักษา ประธานคณะอนุกรรมการการคัดเลือกสถาบันเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทานดีเด่นและคณะอนุกรรมการฯ ได้ดำเนินการตรวจประเมินระดับพื้นที่ ของสถาบันเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทานที่ผ่านการคัดเลือกในรอบแรก ณ กลุ่มบริหารการใช้น้ำชลประทานอ่างเก็บน้ำห้วยแฮต อำเภอภูเวียง จังหวัดน่าน ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของใฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการชลประทานน่าน สำนักงานชลประทานที่ 2 เพื่อคัดเลือกสถาบันเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2565 โดยมี นายเกียรติพงษ์ เพชรศรี ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 2 นายนิพนธ์ ฟูศรี ผู้อำนวยการชลประทานน่าน และจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงกัน#สำนักงานชลประทานที่2 #กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน #กลุ่มผู้ใช้น้ำ #อาสาสมัครชลประทาน #เครือข่ายข้อมูลน้ำในสภาวะวิกฤต #โครงการประชาสัมพันธ์ผ่านSocialmediaเพื่อการมีส่วนร่วมในงานชลประทาน