รายงานความก้าวหน้าเพิ่มเติม โครงการลำไตรมาศ พังงา เพื่อเสนอการดำเนินงานเพิ่มเติมจาก การประชุมปัจฉิมนิเทศโครงการฯ

วันที่ 14 มกราคม 2565 เวลา 13.30 น. นายวิวัฒน์ มณีอินทร์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน มอบให้นายนิพนธ์ สนั่นเรืองศักดิ์ ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านพัฒนาแหล่งน้ำ กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน เข้าร่วมการประชุมด้วยระบบ Video Conference ประชุมรายงานความก้าวหน้าเพิ่มเติม โครงการลำไตรมาศ พังงา เพื่อเสนอการดำเนินงานเพิ่มเติมจาก การประชุมปัจฉิมนิเทศโครงการฯ ตอบข้อซักถามในเวที เมื่อ 16 ธันวาคม 2564 ตอบให้ประชาชนได้ทราบความก้าวหน้า เป็นไปตามหลักการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยมีคณะกรรมการกำกับทางวิชาการ หน่วยงานราชการ ผู้เกี่ยวข้องกับโครงการฯ และประชาชน ในพื้นที่ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้#การมีส่วนร่วมด้านพัฒนาแหล่งน้ำ #กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน #กรมชลประทาน