โครงการศึกษาความเหมาะสมการพัฒนาแหล่งน้ำลำน้ำ ห้วยโสม จังหวัดอุดรธานี จังหวัดหนองคาย

QR Code รายงานฉบับร่าง (Interim Report) เพื่อแก้ไข

วันที่ 13 มกราคม 2565 เวลา 13.30 น. นายวิวัฒน์ มณีอินทร์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน มอบให้นายนิพนธ์ สนั่นเรืองศักดิ์ ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านพัฒนาแหล่งน้ำ กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน เข้าร่วมการประชุมด้วยระบบ Video Conference พิจารณารายงานฉบับกลาง (Interim Report) ของแผนหลัก (Master Plan) โครงการศึกษาความเหมาะสมการพัฒนาแหล่งน้ำลำน้ำ ห้วยโสม จังหวัดอุดรธานี จังหวัดหนองคาย โดยมีคณะกรรมการดูแลกำกับงานที่ปรึกษาด้านวิชาการ และเทคนิค เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้
#การมีส่วนร่วมด้านพัฒนาแหล่งน้ำ #กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน #กรมชลประทาน