โครงการศึกษาจัดทำแบบจำลองคณิตศาสตร์ นิเวศวิทยาทางทะเลและผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการบรรเทาอุกภัยลุ่มน้ำเพชรบุรีตอนล่าง

วันที่ 27 มกราคม 2565 เวลา 09.30 น. นายวิวัฒน์ มณีอินทร์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน มอบให้นายนิพนธ์ สนั่นเรืองศักดิ์ ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านพัฒนาแหล่งน้ำ กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน เข้าร่วมการประชุมโครงการศึกษาจัดทำแบบจำลองคณิตศาสตร์ นิเวศวิทยาทางทะเลและผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการบรรเทาอุกภัยลุ่มน้ำเพชรบุรีตอนล่าง ปฐมนิเทศ เพื่อรับฟังปัญหา ข้อมูล ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่อการดำเนินงานศึกษาและการพัฒนาโครงการฯ เป็นไปตามหลักการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยนายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร ผู้ว่าราชการจังหวัดเพรชบุรี ให้เกียรติเป็นประธาน พร้อมด้วยนายธรรมนูญ ศรีวรรธนะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒนา รองอธิบดีกรมชลประทาน คณะกรรมการกำกับทางวิชาการ หน่วยงานราชการ องค์ปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมพริบพรี องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี และผ่านระบบ Zoom ไปยังห้องประชุม ที่ว่าการอำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ในการประชุมครั้งนี้ได้มีวัตถุประสงค์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการดำเนินงาน และแนวทางพัฒนาโครงการฯ ให้ประชาชนรับทราบ
#การมีส่วนร่วมด้านพัฒนาแหล่งน้ำ #กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน #กรมชลประทาน