โครงการศึกษาแผนพัฒนาแหล่งน้ำลำน้ำสวย จังหวัดหนองคาย และจังหวัดอุดรธานี

วันที่ 11 มกราคม 2565 เวลา 09.30 น. นายวิวัฒน์ มณีอินทร์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน มอบให้นายนิพนธ์ สนั่นเรืองศักดิ์ ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านพัฒนาแหล่งน้ำ กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน เข้าร่วมการประชุมปฐมนิเทศช่วงการดำเนินงานการจัดทำแผนหลัก (Master Plan, MP) โครงการศึกษาแผนพัฒนาแหล่งน้ำลำน้ำสวย จังหวัดหนองคาย และจังหวัดอุดรธานี ณ ห้องประชุมนาคารา 1 โรงแรมรอยัลนาคาราและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์หนองคาย อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย และผ่านระบบออนไลน์ Zoom conferance โดยมี นายสุรชาติ มาลาศรี ผู้อำนวยการสำนักบริหารโครงการ กล่าวต้อนรับ นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม พร้อมหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานหนองคาย ผู้มีส่วนได้เสีย และหน่วยราชการท้องถิ่นในพื้นที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ เพื่อประชาสัมพันธ์แนวทาง ขั้นตอนการศึกษาโครงการ และเปิดโอกาสรับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ เพื่อนำมาปรับปรุง พัฒนาแนวทางการศึกษาให้เหมาะสม