โครงการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน โครงการเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนให้เขื่อนภูมิพล แนวส่งน้ำยวม-อ่างเก็บน้ำภูมิพล

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 9.30 น. นายวิวัฒน์ มณีอินทร์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน มอบให้นายนิพนธ์ สนั่นเรืองศักดิ์ ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านพัฒนาแหล่งน้ำ กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน เข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ โครงการศึกษาวิเคราะห์โครงการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน โครงการเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนให้เขื่อนภูมิพล แนวส่งน้ำยวม-อ่างเก็บน้ำภูมิพล ณ ห้องแพลทตินัม โรงแรมแกรนด์ฮิลล์ รีสอร์ท แอนด์ สปานครสวรรค์ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ โดยมีนายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียร์วัฒน์ รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ กล่าวต้อนรับ นายจุมพฏ วรรณฉัตรสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม และนายสุรชาติ มาลาศรี ผู้อำนวยการสำนักบริหารโครงการ กล่าวรายงานการประชุม บริษัทที่ปรึกษาเป็นผู้ดำเนินรายการประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ พร้อมเชิญ หน่วยราชการท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง ราษฎรผู้มีส่วนได้เสียกับโครงการ เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อเสนอแนะและข้อซักถาม เกี่ยวกับโครงการเพื่อสร้างการรับรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง และนำความคิดเห็นไปปรับการศึกษาให้เกิดรูปแบบและแนวทางที่สมบูรณ์รอบด้าน #การมีส่วนร่วมด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ #กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน #กรมชลประทาน