รายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดระดับสำนัก/กอง กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

  • ผลตัวชี้วัดระดับสำนัก/กอง กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565) (ดูข้อมูล)
  • ผลตัวชี้วัดระดับสำนัก/กอง กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน รอบ 7 เดือน (1 ตุลาคม 2564 – 30 เมษายน 2565) (ดูข้อมูล) 
  • ผลตัวชี้วัดระดับสำนัก/กอง กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน รอบ 8 เดือน (1 ตุลาคม 2564 – 31 พฤษภาคม 2565)
  •  ผลตัวชี้วัดระดับสำนัก/กอง กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน รอบ 9 เดือน (1 ตุลาคม 2564 – 30 มิถุนายน 2565)
  • ผลตัวชี้วัดระดับสำนัก/กอง กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน รอบ 10 เดือน (1 ตุลาคม 2564 – 31 กรกฎาคม 2565)
  •  ผลตัวชี้วัดระดับสำนัก/กอง กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน รอบ 11 เดือน (1 ตุลาคม 2564 – 31 สิงหาคม 2565)
  •  ผลตัวชี้วัดระดับสำนัก/กอง กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565)